Thanh công cụ

Trong một cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu, bạn có thể thấy những thanh công cụ theo đây.

Bảng

Mở đối tượng cơ sở dữ liệu

Mở bảng được chọn để bạn nhập, chỉnh sửa hay xoá bản ghi.

Sửa

Mở bảng đã chọn để bạn thay đổi cấu trúc.

Xoá

Xoá bảng đã chọn.

Thay tên

Thay đổi tên của bảng đã chọn.

Truy vấn

Mở đối tượng cơ sở dữ liệu

Mở truy vấn được chọn để bạn nhập, chỉnh sửa hay xoá bản ghi.

Sửa

Mở truy vấn đã chọn để bạn thay đổi cấu trúc.

Xoá

Xoá truy vấn đã chọn.

Thay tên

Thay đổi tên của truy vấn đã chọn.

Biểu mẫu

Mở đối tượng cơ sở dữ liệu

Mở biểu mẫu được chọn để bạn nhập, chỉnh sửa hay xoá bản ghi.

Sửa

Mở biểu mẫu được chọn để bạn thay đổi bố trí.

Xoá

Xoá biểu mẫu đã chọn.

Thay tên

Thay đổi tên của biểu mẫu đã chọn.

Báo cáo

Mở đối tượng cơ sở dữ liệu

Mở biểu mẫu được chọn để bạn nhập, chỉnh sửa hay xoá bản ghi.

Sửa

Mở báo cáo được chọn để bạn thay đổi bố trí.

Xoá

Xoá báo cáo đã chọn.

Thay tên

Thay đổi tên của báo cáo đã chọn.