Trợ lý Bảng > Tạo bảng

Hãy nhập tên của bảng, và ghi rõ nếu bạn muốn sửa đổi bảng một khi Trợ lý đã chạy xong.

Tên bảng

Ghi rõ tên của bảng.

Phần loại của bảng

Chọn phân loại cho bảng. (Sẵn sàng chỉ nếu cơ sở dữ liệu hỗ trợ phân loại.)

Giản đô của bảng

Chọn giản đồ cho bảng. (Sẵn sàng chỉ nếu cơ sở dữ liệu hỗ trợ giản đồ.)

Sửa đổi thiết kế bảng

Bật tùy chọn này để lưu và chỉnh sửa bản thiết kế bảng.

Chèn dữ liệu ngay lập tức

Chọn để lưu bản thiết kế bảng và mở bảng để nhập dữ liệu.

Tạo một biểu mẫu dựa vào bảng này

Chọn để tạo một biểu mẫu dựa vào bảng này. Biểu mẫu được tạo trên một tài liệu văn bản, dùng thiết lập dùng cuối cùng của Trợ lý Biểu mẫu.

Trợ lý Bảng