Trợ lý Bảng > Đặt Kiểu và Định dạng

Ghi rõ thông tin trường về các trường đã chọn.

Các trường được chọn

Chọn một trường để chỉnh sửa thông tin về nó.

^

Nhấn nút này để nâng trường đã chọn lên một mục trong danh sách.

v

Nhấn nút này để hạ trường đã chọn xuống một mục trong danh sách.

-

Gỡ bỏ trường đã chọn khỏi hộp danh sách.

+

Thêm một trường dữ liệu mới vào hộp danh sách.

Thông tin trường

Tên trường

Hiển thị tên của trường dữ liệu đã chọn. Bạn cũng có thể nhập một tên mới.

Kiểu trường

Chọn một kiểu trường.

AutoValue

Đặt thành « Yes » (Có) thì các giá trị cho trường dữ liệu này được tạo ra bởi cơ chế cơ sở dữ liệu.

Cần thiết nhập liệu

Đặt thành « Có » thì trường này không thể là rỗng.

Độ dài

Ghi rõ số ký tự cho trường ngày tháng.

Lần số

Ghi rõ số lần số cho trường dữ liệu. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng cho trường dữ liệu kiểu thuộc số hoặc thập phân.

Giá trị mặc định

Ghi rõ giá trị mặc định cho một trường kiểu Có/Không.

Tự động tăng/giảm dần câu lệnh

Nhập đặc tả câu lệnh SQL mà hướng dẫn nguồn dữ liệu tự động tăng/giảm dần một trường số nguyên cụ thể. Ví dụ, câu lệnh MySQL sau đã dùng câu lệnh AUTO_INCREMENT để tăng trường « id » mỗi lần câu lệnh tạo một trường dữ liệu :

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Đối với ví dụ này, bạn cần phải nhập « AUTO_INCREMENT » vào hộp câu lệnh Tự động Tăng/Giảm dần.

Trợ lý Bảng > Đặt khoạ chính