Trợ lý Bảng

Trợ lý Bảng thì giúp bạn tạo một bảng cơ sở dữ liệu.

Trợ lý Bảng > Chọn trường

Các bảng mẫu cung cấp một số trường làm điểm bắt đầu khi bạn tạo một bảng riêng.

Trợ lý Bảng > Đặt Kiểu và Định dạng

Ghi rõ thông tin trường về các trường đã chọn.

Trợ lý Bảng > Đặt khoá chính

Ghi rõ một trường của bảng để sử dụng làm khoá chính.

Trợ lý Bảng > Tạo bảng

Hãy nhập tên của bảng, và ghi rõ nếu bạn muốn sửa đổi bảng một khi Trợ lý đã chạy xong.

Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.

Kết thúc

Áp dụng mọi thay đổi rồi đóng trợ lý.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Trợ lý Bảng > Chọn trường"