Trợ lý Truy vấn > Toàn cảnh

Hãy nhập tên của truy vấn, và ghi rõ nếu bạn muốn hiển thị hoặc sửa đổi truy vấn một khi Trợ lý đã chạy xong.

Tên của truy vấn.

Nhập tên của truy vấn.

Hiển thị truy vấn

Bật tùy chọn này để lưu và hiển thị truy vấn.

Sửa truy vấn

Bật tùy chọn này để lưu truy vấn, sau đó mở nó lại để chỉnh sửa.

Toàn cảnh

Hiển thị một bản tóm tắt của truy vấn.

Trợ lý Truy vấn