Trợ lý Truy vấn > Bí danh

Gán bí danh cho tên trường. Bí danh vẫn tùy chọn, và có thể cung cấp tên còn thân thiện với người dùng hơn, mà được hiển thị thay cho tên trường. Thí dụ, một bí danh có thể được dùng khi các trường từ các bảng khác nhau có cùng một tên.

Bí danh

Nhập bí danh cho tên trường.

Trợ lý Truy vấn > Toàn cảnh