Trợ lý Truy vấn

Trợ lý Truy vấn thì giúp bạn thiết kế một truy vấn cơ sở dữ liệu. Truy vấn đã lưu vẫn còn có thể được gọi về sau, hoặc qua giao diện người dùng đồ họa, hoặc dùng câu lệnh SQL được tự động tạo.

Trợ lý Truy vấn > Chọn Trường

Ghi rõ bảng để tạo truy vấn, và ghi rõ những trường bạn muốn kèm thêm vào truy vấn.

Trợ lý Truy vấn > Thứ tự Sắp xếp

Ghi rõ thứ tự sắp xếp cho các bản ghi dữ liệu trong truy vấn của bạn.

Trợ lý Truy vấn > Điều kiện Tìm kiếm

Ghi rõ các điều kiện tìm kiếm để lọc truy vấn.

Trợ lý Truy vấn > Chi tiết hoặc Tóm tắt

Ghi rõ có nên hiển thị tất cả các bản ghi của truy vấn, hoặc chỉ kết quả của các hàm ghép.

Trang này chỉ được hiển thị khi truy vấn chứa trường thuộc số cho phép dùng hàm ghép.

Trợ lý Truy vấn > Nhóm lại

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Trợ lý Truy vấn > Điều kiện Nhóm lại

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Trợ lý Truy vấn > Bí danh

Gán bí danh cho tên trường. Bí danh vẫn tùy chọn, và có thể cung cấp tên còn thân thiện với người dùng hơn, mà được hiển thị thay cho tên trường. Thí dụ, một bí danh có thể được dùng khi các trường từ các bảng khác nhau có cùng một tên.

Trợ lý Truy vấn > Toàn cảnh

Hãy nhập tên của truy vấn, và ghi rõ nếu bạn muốn hiển thị hoặc sửa đổi truy vấn một khi Trợ lý đã chạy xong.

Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.

Kết thúc

Áp dụng mọi thay đổi rồi đóng trợ lý.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Trợ lý Truy vấn > Chọn Trường