Xem

Trình đơn Xem của một cửa sổ cơ sở dữ liệu.

Đối tượng cơ sở dữ liệu

Mở một trình đơn phụ.

Biểu mẫu

Chọn bộ chứa biểu mẫu và hiển thị tất cả các biểu mẫu trong khung nhìn chi tiết.

Báo cáo

Chọn bộ chứa báo cáo và hiển thị tất cả các báo cáo trong khung nhìn chi tiết.

Truy vấn

Chọn bộ chứa truy vấn và hiển thị tất cả các truy vấn trong khung nhìn chi tiết.

Bảng

Chọn bộ chứa bảng và hiển thị tất cả các bảng trong khung nhìn chi tiết.

Sắp xếp

Mở một trình đơn phụ.

Tăng dần

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các mục nhập trong ô xem chi tiết.

Giảm dần

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các mục nhập trong ô xem chi tiết.

Xem thử

Mở một trình đơn phụ.

Không có

Tắt chức năng xem thử trong cửa sổ cơ sở dữ liệu.

Thông tin tài liệu

Cửa sổ xem thử hiển thị thông tin tài liệu về một báo cáo hoặc biểu mẫu.

Tài liệu

Ô xem thử thì hiển thị tài liệu của một báo cáo hoặc biểu mẫu.

Cập nhật bảng

Cập nhật các bảng.