Công cụ

Trình đơn Công cụ của một cửa sổ cơ sở dữ liệu.

Quan hệ

Mở ô xem Thiết kế Quan hệ và kiểm tra nếu kết nối cơ sở dữ liệu có hỗ trợ quan hệ không.

Quản lý Người dùng

Mở hộp thoại Quản lý Người dùng nếu cơ sở dữ liệu có phải hỗ trợ tính năng này.

Lọc Bảng

Mở hộp thoại Lọc Bảng, trong đó bạn có thể ghi rõ những bảng của cơ sở dữ liệu cần hiển thị hoặc ẩn.

Hãy chọn những bảng mà bạn muốn lọc trong danh sách Lọc.

Nếu bạn chọn bảng trên cùng trong một phân cấp, tất cả các bảng trong phân cấp đó sẽ được lựa chọn.

Nếu bạn chọn một bảng nằm ở cấp dưới trong phân cấp, các bảng bên trên nó sẽ không được lựa chọn.

SQL

Mở hộp thoại SQL, trong đó bạn có thể nhập các câu lệnh SQL.