Chèn

Trình đơn Chèn của một cửa sổ cơ sở dữ liệu.

Biểu mẫu

Mở một tài liệu văn bản mới ở chế độ biểu mẫu.

Báo cáo

Khởi chạy cửa sổ Bộ Xây dựng Báo cáo cho bảng, truy vấn hoặc ô xem đã chọn.

Truy Vấn (Xem Thiết Kế

Mở một truy vấn mới ở chế độ thiết kế.

Truy Vấn (Ô Xem SQL

Mở một truy vấn mới ở chế độ SQL.

Thiết kế Bảng

Mở ô xem thiết kế bảng.

Xem bản thiết kế

Mở một ô xem mới ở chế độ thiết kế.

Xem (Đơn giản)

Mở một ô xem mới ở chế độ SQL.

Thư mục

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể lưu một thư mục mới vào tập tin cơ sở dữ liệu.