Tập tin

Trình đơn Tập tin của một cửa sổ cơ sở dữ liệu. Nó chỉ liệt kê các mục nhập đặc trưng cho cơ sở dữ liệu.

Lưu

Lưu tập tin cơ sở dữ liệu, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo hiện thời. Đối với tập tin cơ sở dữ liệu, bạn thấy hộp thoại lưu tập tin. Đối với các đối tượng khác, bạn thấy hộp thoại Lưu.

Lưu dạng

Lưu tập tin cơ sở dữ liệu hiện thời dưới tên khác. Trong hộp thoại lưu tập tin, chọn một đường dẫn và một tên tập tin cần lưu.

Xuất

Xuất báo cáo hoặc biểu mẫu đã chọn vào một tài liệu văn bản. Một báo cáo động được xuất dạng một bản sao của nội dung cơ sở dữ liệu vào lúc xuất.

Gửi

Mở một trình đơn phụ.

E-mail Document

Mở ứng dụng thư điện tử mặc định để gửi một thư mới. Tập tin cơ sở dữ liệu hiện thời được phụ thêm dạng đồ đính kèm. Bạn có thể nhập chủ đề, các người nhận và thân của thư đó.

Báo cáo dạng thư

Mở ứng dụng thư điện tử mặc định để gửi một thư mới. Báo cáo đã chọn được phụ thêm dạng đồ đính kèm. Bạn có thể nhập chủ đề, các người nhận và thân của thư đó. Một báo cáo động được xuất dạng một bản sao của nội dung cơ sở dữ liệu vào lúc xuất.

Báo cáo sang Tài liệu Văn bản

Xuất báo cáo đã chọn vào một tài liệu văn bản. Một báo cáo động được xuất dạng một bản sao của nội dung cơ sở dữ liệu vào lúc xuất.