Sửa

Trình đơn Sửa của một cửa sổ cơ sở dữ liệu.

Chép

Sao chép đối tượng đã chọn sang bảng nháp.

Dán

Chèn một mục từ bảng nháp. Bạn cũng có thể chèn các biểu mẫu và báo cáo, gồm có các thư mục con, từ tập tin cơ sở dữ liệu này sang tập tin cơ sở dữ liệu khác.

Dán đặc biệt

Chèn một mục từ bảng nháp. Bạn cũng có thể chèn các biểu mẫu và báo cáo, gồm có các thư mục con, từ tập tin cơ sở dữ liệu này sang tập tin cơ sở dữ liệu khác.

Sửa

Mở một cửa sổ trong đó bạn có thể chỉnh sửa bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo đã chọn.

Xoá

Xoá bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo đã chọn.

Thay tên

Thay đổi tên của đối tượng đã chọn. Phụ thuộc vào kiểu cơ sở dữ liệu, một số tên, ký và chiều dài tên có thể là sai.

Mở

Mở đối tượng đã chọn ở tình trạng lưu cuối cùng.

Tạo dạng ô xem

Chuyển đổi truy vấn đã chọn sang một ô xem. Truy vấn gốc còn lại trong tập tin cơ sở dữ liệu, và một ô xem thêm được tạo ra trên máy phục vụ. Bạn cần phải có quyển ghi để thêm một ô xem vào một cơ sở dữ liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Phần lớn cơ sở dữ liệu đều dùng truy vấn để lọc hoặc sắp xếp các bảng cơ sở dữ liệu để hiển thị các bản ghi trên máy tính của người dùng. Khung xem cung cấp cùng một chức năng với truy vấn, nhưng ở bên máy phục vụ. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn nằm trên một máy phục vụ có hỗ trợ khung xem thì bạn có thể sử dụng khung xem để lọc các bản ghi trên máy phục vụ để tăng tốc độ hiển thị.


Trợ lý Biểu mẫu

Khởi chạy Trợ lý Biểu mẫu cho bảng, truy vấn hoặc ô xem đã chọn.

Trợ lý Báo cáo

Khởi chạy Trợ lý Báo cáo cho bảng, truy vấn hoặc ô xem đã chọn.

Chọn tất cả

Lựa chọn tất cả các mục nhập, gồm có các thư mục con, trong vùng dưới của cửa sổ cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu

Mở một trình đơn phụ.

Thuộc tính

Mở hộp thoại Thuộc tính Cơ sở Dữ liệu.

Kiểu kết nối

Mở Trợ lý Kiểu Kết nối.

Thuộc tính Cấp cao

Mở hộp thoại Thuộc tính Cấp cao.