Trình đơn

Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu, bạn thấy một tập hợp các lệnh trình đơn mới để thao tác tập tin cơ sở dữ liệu hiện tại.

Tập tin

Sửa

Xem

Chèn

Công cụ