Sử dụng Cơ sở Dữ liệu trong LibreOffice Base

Trong LibreOffice Base, bạn có thể truy cập đến dữ liệu được cất giữ theo rất nhiều định dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. LibreOffice Base hỗ trợ sở hữu một số định dạng cơ sở dữ liệu tập tin phẳng nào đó, v.d. định dạng dBASE. Bạn cũng có thể sử dụng LibreOffice Base để kết nối tới cơ sở dữ liệu quan hệ bên ngoài, như cơ sở dữ liệu từ MySQL hoặc Oracle.

Các kiểu dáng cơ sở dữ liệu sau là kiểu chỉ-đọc trong LibreOffice Base. Từ bên trong LibreOffice Base, không thể thay đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu, cũng không thể chỉnh sửa, chèn hoặc xoá bản ghi cơ sở dữ liệu cho những kiểu cơ sở dữ liệu này:

Sử dụng một Cơ sở Dữ liệu trong LibreOffice

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu giúp bạn tạo một tập tin cơ sở dữ liệu và đăng ký một cơ sở dữ liệu mới bên trong LibreOffice.

Biểu tượng Ghi chú

Tập tin cơ sở dữ liệu chứa các truy vấn, báo cáo và biểu mẫu cho cơ sở dữ liệu, cũng như một liên kết đến cơ sở dữ liệu thật cất giữ các bản ghi. Thông tin định dạng cũng được cất giữ trong tập tin cơ sở dữ liệu.