Set up user authentication

Some databases require a user name and password.

Tên người dùng

Nhập tên người dùng để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Cần mật khẩu

Bật tùy chọn này để nhắc người dùng nhập một mật khẩu để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Test Connection

Check if the configured connection can be used to access the database.

Lưu và tiếp tục

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu