Lưu và tiếp tục

Ghi rõ nếu bạn muốn đăng ký cơ sở dữ liệu, mở cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa, hoặc chèn một bảng mới.

Có phải, đăng ký cơ sở dữ liệu cho tôi

Bật tùy chọn này để đăng ký cơ sở dữ liệu bên trong bản sao người dùng cho LibreOffice của bạn. Sau khi đăng ký thì cơ sở dữ liệu được hiển thị trong cửa sổ Xem > Nguồn dữ liệu. Bạn cần phải đăng ký một cơ sở dữ liệu để có khả năng chèn trường từ cơ sở dữ liệu đó vào một tài liệu (Chèn > Trường > Khác) hoặc vào thao tác trộn thư.

Không phải, đừng đăng ký cơ sở dữ liệu

Bật tùy chọn này để giữ lại thông tin cơ sở dữ liệu chỉ bên trong tài liệu cơ sở dữ liệu đã tạo.

Mở cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa

Bật tùy chọn này để hiển thị tập tin cơ sở dữ liệu, trong đó bạn có thể chỉnh sửa cấu trúc của cơ sở dữ liệu.

Tạo bảng bằng trợ lý bảng

Bật tùy chọn này để gọi Trợ lý Bảng một khi chạy xong Trợ lý Cơ sở Dữ liệu.

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu