Trợ lý Cơ sở Dữ liệu

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu tạo một tập tin cơ sở dữ liệu mà chứa thông tin về một cơ sở dữ liệu nào đó.

Phụ thuộc vào kiểu thao tác và kiểu cơ sở dữ liệu, Trợ lý Cơ sở Dữ liệu chứa một số bước biến đổi.

Select Database

Tạo một cơ sở dữ liệu mới, mở một tập tin cơ sở dữ liệu đã có, hoặc kết nối đến một cơ sở dữ liệu đã có.

Lưu và tiếp tục

Ghi rõ nếu bạn muốn đăng ký cơ sở dữ liệu, mở cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa, hoặc chèn một bảng mới.

Thiết lập kết nối tập tin văn bản

Thiết lập kết nối kiểu LDAP

Thiết lập kết nối kiểu dBASE

Thiết lập kết nối kiểu JDBC

Thiết lập kết nối kiểu cơ sở dữ liệu Oracle

Thiết lập MySQL

Thiết lập ODBC

Thiết lập kết nối kiểu bảng tính

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.