Tập tin Cơ sở Dữ liệu

Cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu sẽ tổ chức các bảng, ô xem, truy vấn, liên kết và báo cáo của một cơ sở dữ liệu trong LibreOffice.