Quan hệ

Lệnh này mở cửa sổ Thiết kế Quan hệ mà cho phép bạn xác định quan hệ giữa các bảng cơ sở dữ liệu khác nhau.

Ở đây thì bạn có thể liên kết với nhau các bảng từ cơ sở dữ liệu hiện thời thông qua các trường dữ liệu chung với nhau. Nhấn vào biểu tượng Quan hệ mới để tạo quan hệ, hoặc kéo và thả bằng con chuột.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu, chọn lệnh Công cụ > Quan hệ


Biểu tượng Ghi chú

Hàm này chỉ sẵn sàng khi bạn thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ.


Hành động chọn mục trình đơn Công cụ > Quan hệ sẽ mở một cửa sổ hiển thị tất cả các quan hệ đã có giữa các bảng của cơ sở dữ liệu hiện thời. Chưa xác định quan hệ, hoặc nếu bạn muốn tạo quan hệ giữa các bảng khác của cơ sở dữ liệu, thì nhấn vào biểu tượng Thêm bảng. Biểu tượng này mở hộp thoại Thêm bảng, trong đó bạn có thể lựa chọn những bảng thích hợp.

Biểu tượng

Chèn bảng

Biểu tượng Ghi chú

Cửa sổ Thiết kế Quan hệ còn mở thì không thể sửa đổi bảng đã chọn, ngay cả ở chế độ Thiết kế Bảng. Do đó đảm bảo rằng bảng không bị thay đổi trong khi tạo quan hệ.


Các bảng đã chọn được hiển thị trong vùng trên của ô xem thiết kế. Bạn có thể đóng một cửa sổ bảng thông qua trình đơn ngữ cảnh, hoặc bằng phím Delete.

Dời bảng và sửa đổi kích cỡ bảng

Bạn có khả năng thay đổi kích cỡ của các bảng, và sắp đặt các bảng, tùy theo ý kiến của mình. Để di chuyển bảng, kéo đường viền bên trên sang vị trí đã muốn. Tăng hay giảm kích cỡ của bảng bằng cách kéo một đường viền hay góc của bảng đến khi tạo kích cỡ đã muốn.

Khoá chính và khoá khác

Muốn xác định một quan hệ giữa các bảng khác nhau thì bạn nên nhập một khoá chính mà phân biệt rõ ràng một trường dữ liệu của bảng đã có. Bạn cũng có thể tham chiếu đến khoá chính từ bảng khác, để truy cập đến dữ liệu của bảng này. Tất cả các trường dữ liệu mà tham chiếu đến khoá chính này sẽ được phân biệt như là một khoá bên ngoài.

Tất cả các trường dữ liệu mà tham chiếu đến một khoá chính sẽ được ngụ ý trong cửa sổ bảng bằng một ký hiệu khoá nhỏ.

Xác định quan hệ

Mỗi quan hệ đã tồn tại được hiển thị trong cửa sổ quan hệ bằng một đường kết nối trường khoá chính và trường khoá khác. Bạn có thể thêm một quan hệ bằng cách sử dụng chức năng kéo và thả để thẻ trường của bảng này sang trường của bảng khãc. Cũng có thể gỡ bỏ quan hệ bằng cách lựa chọn nó, sau đó bấm phím Delete.

Thay vì vậy, bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng Quan hệ mới trong vùng trên của trường quan hệ, và xác định quan hệ giữa hai bảng trong hộp thoại Quan hệ.

Biểu tượng

Quan hệ mới

Biểu tượng Cảnh báo

Nếu bạn sử dụng LibreOffice làm giao diện cho một cơ sở dữ liệu quan hệ, việc tạo và xoá các quan hệ không phải được LibreOffice lưu vào bộ nhớ trung gian: nó được chuyển tiếp tới cơ sở dữ liệu bên ngoài.


Bằng cách nhấn đôi vào một đường kết nối, bạn có thể gán một số thuộc tính nào đó cho quan hệ đó. Hộp thoại Quan hệ sẽ mở.