Thiết kế Chỉ mục

Hộp thoại Thiết kế Chỉ mục cho phép bạn chỉnh sửa các chỉ mục cho bảng hiện thời.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu, nhấn vào biểu tượng Bảng, sau đó chọn lệnh Chèn > Thiết kế bảng hay Sửa > Sửa


Table Design

Danh sách chỉ mục

Hiển thị các chỉ mục sẵn sàng. Hãy chọn một chỉ mục trong danh sách, để chỉnh sửa. Chi tiết về chỉ mục đã chọn sẽ cũng được hiển thị trong hộp thoại.

Chỉ mục mới

Tạo một chỉ mục mới.

Xoá chỉ mục hiện có

Xoá chỉ mục hiện thời.

Thay tên chỉ mục hiện có

Thay đổi tên của chỉ mục hiện thời

Lưu chỉ mục hiền có

Lưu chỉ mục hiện thời trong nguồn dữ liệu.

Đặt lại chỉ mục hiện có

Đặt lại chỉ mục hiện thời về thiết lập đầu tiên (khi hộp thoại mở).

Chi tiết về chỉ mục

Một khi bạn sửa đổi một chi tiết của chỉ mục hiện thời, sau đó chọn chỉ mục khác, thay đổi được gửi ngay cho nguồn dữ liệu. Bạn chỉ có thể rời hộp thoại, hoặc chọn chỉ mục khác, nếu thay đổi đã được xác nhận thành công bởi nguồn dữ liệu. Tuy nhiên, bạn vẫn còn có thể hủy bước thay đổi đó bằng cách nhấn vào biểu tượng Đặt lại chỉ mục hiện thời.

Duy nhất

Ghi rõ chỉ mục nên cho phép chỉ các giá trị duy nhất hay không. Bật tùy chọn Duy nhất để ngăn cản dữ liệu trùng được nhập vào trường này, cũng đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của dữ liệu.

Trường

Vùng Trường cũng hiển thị danh sách các trường trong bảng hiện thời. Bạn cũng có khả năng lựa chọn nhiều trường đồng thời. Để gỡ bỏ một trường khỏi vùng chọn, lựa chọn mục nhập rỗng ở đầu danh sách.

Trường chỉ mục

Hiển thị danh sách các trường trong bảng hiện tại. Có thể lựa chọn nhiều trường đồng thời.

Thứ tự sắp xếp

Xác định thứ tự sắp xếp.

Đóng

Đóng hộp thoại.