Thiết kế Bảng

Trong cửa sổ Thiết kế Bảng, bạn xác định bảng mới, hoặc chỉnh sửa cấu trúc của bảng đã có.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu, nhấn vào biểu tượng Bảng, sau đó chọn lệnh Chèn > Thiết kế bảng hay Sửa > Sửa


Database Overview

Table Design

Cửa sổ này có thanh trình đơn riêng. Nó cũng chứa lệnh mới Thiết kế Chỉ mục

Vùng xác định bảng

Trong vùng này, bạn xác định cấu trúc của bảng.

Tên trường

Ghi rõ tên của trường dữ liệu. Ghi chú về sự hán chế cơ sở dữ liệu về (v.d.) chiều dài của tên, các ký tự đặc biệt và dấu cách.

Kiểu trường

Ghi rõ kiểu trường.

Mô tả

Ghi rõ một mô tả tùy chọn.

Các đầu hàng chứa những lệnh trình đơn ngữ cảnh này:

Cắt

Cắt hàng đã chọn sang bảng nháp.

Chép

Sao chép hàng đã chọn sang bảng nháp.

Dán

Dán nội dung của bảng nháp.

Xoá

Xoá hàng đã chọn.

Chèn hàng

Chèn một hàng rỗng vào bên trên hàng hiện tại, nếu bạn chưa được lưu. Lưu rồi thì chèn một hàng rỗng vào ở kết thúc bảng.

Khoá chính

Nếu lệnh này có dấu kiểm, trường dữ liệu trong dòng này là một khoá chính. Bằng cách nhấn vào lệnh này, bạn bật/tắt trạng thái. Lệnh này chỉ hiển thị nếu nguồn dữ liệu hỗ trợ khoá chính.

Thuộc tính trường

Xác định các thuộc tính trường của trường được chọn hiện thời.

Độ dài

Ghi rõ chiều dài của trường dữ liệu.

Lần số

Ghi rõ số lần số cho một trường kiểu con số hoặc thập phân.

Giá trị mặc định

Ghi rõ giá trị là mặc định trong các bản ghi dữ liệu mới.

Mẫu định dạng

Hiển thị mã định dạng mà bạn có thể chọn bằng cái nút ....

...

Cái nút này mở hộp thoại Định dạng Trường.

Vùng Trợ giúp

Hiển thị trợ giúp.