Thiết kế Biểu mẫu

Bất cứ tài liệu LibreOffice nào có thể được mở rộng thành một biểu mẫu. Đơn giản thêm một hay nhiều điều khiển biểu mẫu.

Mở thanh công cụ Điều khiển Biểu mẫu. Thanh công cụ này chứa các chức năng cần thiết để chỉnh sửa biểu mẫu. Có thể tìm thêm chức năng trên hai thanh Thiết kế Biểu mẫuĐiều khiển thêm.

Trong bản thiết kế biểu mẫu, bạn có thể kèm thêm các điều khiển, áp dụng các thuộc tính cho chúng, xác định các Thuộc tính Biểu mẫuxác định các biểu mẫu phụ.

Biểu tượng Bộ duyệt Biểu mẫu Biểu tượng trên thanh Thiết kế Biểu mẫu thì mở cửa sổ nổi Bộ duyệt Biểu mẫu.

Biểu tượng Mở ở chế độ Thiết kế Biểu tượng cho phép bạn lưu một tài liệu biểu mẫu do đó nó chỉ mở ở chế độ chỉnh sửa.

Nếu gặp lỗi khi gán thuộc tính cho đối tượng nằm trong biểu mẫu (v.d. khi gán cho đối tượng một bảng cơ sở dữ liệu không tồn tại) thì thấy một thông điệp lỗi. Thông điệp lỗi này có thể chứa một cái nút Nhiều. Nhấn vào nút Nhiều thì cũng thấy một hộp thoại hiển thị thêm thông tin về vấn đề hiện thời.