Các thuộc tính liên kết

Nếu bạn nhắp đúp vào một mối nối giữa hai trường được liên kết trong bản thiết kế truy vấn, hoặc nếu bạn chọn lệnh Chèn > Quan hệ mới, hộp thoại Thuộc tính nối sẽ mở. Các thuộc tính này sẽ được dùng trong mọi truy vấn được tạo về sau.

Để truy cập lệnh này...

Mở ô thiết kế truy vấn, sau đó chọn lệnh Chèn > Quan hệ mới, hoặc nhấn-đôi vào một đường kết nối giữa hai bảng.


Bảng liên quan

Ghi rõ hai bảng khác nhau mà bạn muốn nối với nhau.

Trường liên quan

Ghi rõ hai trường dữ liệu mà sẽ được nối lại bằng một quan hệ.

Tùy chọn

Kiểu

Ghi rõ kiểu liên kết của liên kết đã chọn. Một số cơ sở dữ liệu nào đó chỉ hỗ trợ một tập hợp con của những kiểu có thể.

Nối trong

Đối với chức năng nối bên trong, bảng kết quả gồm chỉ những bản ghi chứa trường được liên kết mà trùng. Trong mã SQL của LibreOffice, liên kết kiểu này được tạo bằng một mệnh đề WHERE (ở đâu) tương ứng.

Nói trái

Đối với chỗ nối lại bên trái, bảng kết quả chứa tất cả các trường của bảng bên trái và chỉ những trường của bảng bên phải có nội dung trùng với trường đã liên kết trong bảng khác. Trong mã SQL của LibreOffice, liên kết kiểu này tương ứng với câu lệnh « LEFT OUTER JOIN » (nối lại bên trái ngoài).

Nối phải

Dùng chỗ nối lại đúng, bảng kết quả sẽ chứa tất cả các trường của bảng bên phải và chỉ những trường của bảng bên trái có nội dung trùng với trường được liên kết trong bảng bên phải. Trong mã SQL của LibreOffice, liên kết kiểu này tương ứng với câu lệnh « RIGHT OUTER JOIN » (nối lại bên phải ngoài).

Nối đầy đủ

Đối với chỗ nối lại đầy đủ, bảng kết quả chứa tất cả các trường của hai bảng bên trái và bên phải. Trong mã SQL của LibreOffice, liên kết kiểu này tương ứng với câu lệnh « FULL OUTER JOIN » (nối lại bên ngoài đầy đủ).

Tự nhiên

Chèn thừ khóa NATURAL vào mệnh đề SQL sẽ chỉ định sự quan hệ. Quan hệ sẽ kết nối tất cả các cột cùng tên trong cả hai bảng. Bảng kết kối kết quả sẽ chứa chỉ một cột cho mỗi cặp cột cùng tên.