Truy vấn

Một « truy vấn » là một khung xem bảng đặc biệt. Một truy vấn có khả năng hiển thị các bản ghi đã chọn, hoặc các trường đã chọn bên trong bản ghi; nó cũng có thể sắp xếp các bản ghi đó. Một truy vấn có thể áp dụng một bảng cho nhiều bảng khác, nếu chúng được liên kết bởi các trường dữ liệu dùng chung.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu, nhấn vào biểu tượng Truy vấn


Hãy dùng truy vấn để tìm các bản ghi từ bảng dữ liệu dựa vào những tiêu chuẩn riêng. Tất cả các truy vấn được tạo cho cơ sở dữ liệu được liệt kê dưới mục nhập Truy vấn. Vì mục nhập này chứa các truy vấn cơ sở dữ liệu, nó cũng được gọi là « bộ chứa truy vấn ».

In truy vấn

Để in một truy vấn hay bảng:

  1. Mở một tài liệu văn bản (hay tài liệu bảng tính nếu bạn thích các chức năng in ấn cụ thể của kiểu tài liệu đó).

  2. Mở tập tin cơ sở dữ liệu, sau đó bấm biểu tượng Bảng nếu bạn muốn in một bảng, hoặc bấm biểu tượng Truy vấn nếu bạn muốn in một truy vấn.

  3. Kéo tên của bảng hay truy vấn sang tài liệu văn bản hay bảng tính còn mở. Hộp thoại Chèn cột cơ sở dữ liệu sẽ hiển thị.

  4. Quyết định có nên dùng những cột (trường dữ liệu) nào. Bạn cũng có thể nhấn vào cái nút Tự động Định dạng và chọn một kiểu định dạng tương ứng. Đóng hộp thoại.

    Truy vấn hay bảng này sẽ được chèn vào tài liệu của bạn.

  5. In tài liệu bằng cách chọn lệnh Tập tin > In.

Biểu tượng Gợi ý

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Sắp xếp và Lọc Dữ liệu

Cho phép bạn sắp xếp và lọc dữ liệu trong bảng truy vấn.

Thiết kế Truy vấn

Dùng chức năng Thiết kế Truy vấn, bạn có thể tạo và chỉnh sửa một truy vấn hay ô xem.

Thanh thiết kế truy vấn

Khi tạo hay sửa đổi câu lệnh SQL, dùng các biểu tượng trên thanh Thiết kế truy vấn để điều khiển cách hiển thị dữ liệu.

Truy vấn qua vài bảng

Kết quả truy vấn có thể chứa dữ liệu từ vài bảng khác nhau nếu cả chúng được liên kết với nhau bởi các trường dữ liệu thích hợp.

Tạo Tiêu chuẩn Truy vấn

Bạn có khả năng tìm biết những toán tử và lệnh nào có thể được dùng để tạo các điều kiện lọc cho mỗi truy vấn.

Thực hiện hàm

Bạn có khả năng tính toán với dữ liệu của một bảng nào đó, và lưu kết quả dưới dạng một kết quả truy vấn.