Trợ lý Phần tử Nhóm > Tạo Nhóm Tùy chọn

Ghi rõ nhãn cho nhóm tùy chọn.

Để truy cập lệnh này...

Trong ô thiết kế biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng Hộp nhóm trên thanh công cụ, và sử dụng con chuột để tạo một khung — Trợ lý trang cuối cùng


Nhóm tùy chọn của bạn sẽ nhận phụ đề nào?

Ghi rõ nhãn cho hộp tùy chọn. Bạn sẽ thấy nhãn của hộp nhóm được hiển thị trong biểu mẫu. Văn bản bạn nhập vào đây tương ứng với thuộc tính Nhãn của hộp nhóm.