Trợ lý Phần tử Nhóm > Trường Cơ sở Dữ liệu

Trang này chỉ hiển thị nếu tài liệu được liên kết đến cơ sở dữ liệu. Nó ghi rõ có nên lưu các giá trị tham chiếu vào cơ sở dữ liệu hay không.

Ngụ ý vị trí vào đó cần lưu các giá trị tham chiếu. Giá trị tham chiếu có thể đại diện tình trạng hiện thời của hộp nhóm trong cơ sở dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Trong ô thiết kế biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng Hộp nhóm trên thanh công cụ, và sử dụng con chuột để tạo một khung — Trợ lý trang 4; cũng phải có khả năng với cơ sở dữ liệu.


Biểu tượng Ghi chú

Trang này chỉ hiển thị nếu tài liệu đã được liên kết đến cơ sở dữ liệu


Bạn có muốn lưu giá trị vào trường cơ sở dữ liệu không?

Có, tôi muốn lưu nó vào trường cơ sở dữ liệu này:

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Hộp liệt kê

Không, tôi chỉ muốn lưu giá trị vào biểu mẫu.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.