Trợ lý Phần tử Nhóm > Chọn trường mặc định

Xác định rằng bạn muốn chọn một trường tùy chọn riêng làm sự chọn mặc định.

Các thiết lập mặc định sẽ được chấp nhận nếu bạn mở biểu mẫu trong chế độ người dùng. Dùng thiết lập này, bạn xác định thuộc tính điều khiển Trạng thái Mặc định.

Để truy cập lệnh này...

Trong ô thiết kế biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng Hộp nhóm trên thanh công cụ, và sử dụng con chuột để tạo một khung — Trợ lý trang 2


Bạn có muốn chọn một trường tùy chọn làm mặc định không?

Ghi rõ nếu bạn muốn đặt thiết lập mặc định cho hộp tùy chọn.

Có, trường này:

Ghi rõ rằng bạn muốn một trường tùy chọn riêng được chọn làm mặc định sau khi mở biểu mẫu. Chọn trường tùy chọn trong hộp.

Hộp liệt kê

Chọn trường tùy chọn sẽ làm mặc định khi bạn mở biểu mẫu.

Không, không có trường riêng sẽ được chọn.

Ghi rõ rằng bạn không muốn đặt trường tùy chọn nào làm sự chọn mặc định.