Trợ lý Phần tử Nhóm > Dữ liệu

Ghi rõ những trường tùy chọn nằm trong hộp nhóm.

Để truy cập lệnh này...

Trong ô thiết kế biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng Hộp nhóm trên thanh công cụ, và sử dụng con chuột để tạo một khung — Trợ lý trang 1


Bạn có muốn đặt tên nào cho mỗi trường tùy chọn?

Ghi rõ nhãn tương ứng cho mỗi trường tùy chọn. Bạn sẽ thấy nhãn của trường tùy chọn trong một biểu mẫu. Mục nhập này tương ứng với thuộc tính Nhãn của trường tùy chọn.

Chấp nhận

>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


Gõ nhãn cho mỗi trường tùy chọn của nhóm bạn muốn tạo, sau đó sao chép nhãn vào danh sách bằng cách nhấn vào cái nút mũi tên. Lặp lại thủ tục này đến khi mọi trường tùy chọn đã được xác định.

Trường tùy chọn

Hiển thị mọi trường tùy chọn nên nằm trong hộp nhóm.

Bỏ

<<

Gỡ bỏ khỏi danh sách những trường tùy chọn đã chọn.