Trợ lý Phần tử Nhóm

Trợ lý Phần tử Nhóm tự động khởi chạy khi bạn chèn vào tài liệu một Hộp nhóm.

Để truy cập lệnh này...

Trong ô thiết kế biểu mẫu, nhấn vào biểu tượng Hộp nhóm trên thanh công cụ, và sử dụng con chuột để tạo một khung.


Trợ lý Phần tử Nhóm > Dữ liệu

Ghi rõ những trường tùy chọn nằm trong hộp nhóm.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Chọn trường mặc định

Xác định rằng bạn muốn chọn một trường tùy chọn riêng làm sự chọn mặc định.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Giá trị Trường

Gán một giá trị tham chiếu cho mỗi trường tùy chọn.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Trường Cơ sở Dữ liệu

Trang này chỉ hiển thị nếu tài liệu được liên kết đến cơ sở dữ liệu. Nó ghi rõ có nên lưu các giá trị tham chiếu vào cơ sở dữ liệu hay không.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Tạo Nhóm Tùy chọn

Ghi rõ nhãn cho nhóm tùy chọn.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.

Tạo

Tạo đối tượng.