Trợ lý Báo cáo

Activates the wizard for creating reports.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo báo cáo trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Using and Editing Database Reports

Chọn các thuộc tính của báo cáo.

Trợ lý Báo cáo > Chọn trường

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

Trợ lý Báo cáo > Nhãn trường

Specifies how you want to label the fields.

Trợ lý Báo cáo > Nhóm lại

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Trợ lý Báo cáo > Tùy chọn Sắp xếp

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Trợ lý Báo cáo > Chọn Bố trí

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Trợ lý Báo cáo > Tạo Báo cáo

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.