Trợ lý Biểu mẫu

Mở Trợ lý để giúp người dùng tạo biểu mẫu.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Chọn các thuộc tính biểu mẫu, bằng cách theo những bước này:

Trợ lý Biểu mẫu > Chọn trường

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Trợ lý Biểu mẫu > Thiết lập biểu mẫu phụ

Ghi rõ nếu bạn muốn dùng biểu mẫu phụ, sau đó gõ các thuộc tính của biểu mẫu phụ. Bm phụ là một biểu mẫu được chèn vào biểu mẫu khác.

Trợ lý Biểu mẫu > Thêm trường biểu mẫu phụ

Ghi rõ bảng hay truy vấn cần thiết để tạo biểu mẫu phụ, và các trường bạn muốn thấy trong biểu mẫu phụ.

Trợ lý Biểu mẫu > Lấy trường đã nối

Nếu trong bước 2 bạn đã chọn thiết lập một biểu mẫu phụ dựa vào các trường tự chọn, bạn cũng có thể chọn các trường đó trên trang trợ lý này.

Trợ lý Biểu mẫu > Sắp đặt Điều khiển

Trên trang trợ lý này, bạn có thể chọn bố trí của biểu mẫu sẽ tạo.

Trợ lý Biểu mẫu > Đặt mục nhập dữ liệu

Ghi rõ chế độ quản lý dữ liệu cho biểu mẫu mới.

Trợ lý Biểu mẫu > Áp dụng Kiểu dáng

Ghi rõ kiểu dáng cho biểu mẫu.

Trợ lý Biểu mẫu > Đặt tên

Specifies the name of the form and how to proceed.

Lùi

Xem các sự chọn ở bước trước của hộp thoại. Thiết lập hiện thời vẫn không thay đổi. Cái nút này chỉ hoạt động kể từ trang thứ hai (không thể đi lùi từ trang thứ nhất ;) ).

Tiếp

Nhấn vào cái Kế thì trợ lý dùng thiết lập hộp thoại hiện thời và tiến đến bước kế tiếp. Khi bạn tới bước cuối cùng, cái nút này trở thành Tạo.

Nhấn chuột để tạo biểu mẫu, không cần đáp ứng trang thêm.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.