Thiết lập cấu hình ba chiều

Thanh công cụ Thiết lập cấu hình ba chiều thì điều khiển các thuộc tính của những đối tượng ba chiều đã chọn.

Bật/tắt khối lồi

Bật/tắt hiệu ứng ba chiều cho những đối tượng đã chọn.

Nghiêng xuống

Nghiêng đối tượng đã chọn bên dưới theo năm độ.

Nghiêng lên

Nghiêng đối tượng đã chọn bên trên theo năm độ.

Nghiêng trái

Nghiêng đối tượng đã chọn bên trái theo năm độ.

Nghiêng phải

Nghiêng đối tượng đã chọn bên phải theo năm độ

Độ sâu

Mở cửa sổ Độ sâu khối lồi.

Select an extrusion depth.

Nhập độ sâu khối lồi.

Hướng

Mở cửa sổ hướng khối lồi.

Chọn hướng.

Select a perspective or parallel extrusion method.

Ánh sáng

Mở cửa sổ ánh sáng khối lồi.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

Mặt

Mở cửa sổ mặt khối lồi.

Select a surface material or a wireframe display.

Màu 3D

Mở thanh công cụ Màu lồi.