Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính

Hiển thị các sắc thái trợ giúp chính, được sắp xếp giống như những thư mục trong bộ quản lý tập tin.

Biểu tượng

Nhấn đôi vào thư mục đã đóng để mở nó và hiển thị các thư mục con và trang Trợ giúp.

Biểu tượng

Nhấn đôi vào thư mục đã mở để đóng nó và ẩn các thư mục con và trang Trợ giúp.

Biểu tượng

Nhấn đôi vào biểu tượng tài liệu để hiển thị trang Trợ giúp tương ứng.

Dùng những phím mũi tên cùng với phím Return, để buông ra và co lại phân cấp, và để mở tài liệu.