Tips and Extended Tips

Tips and Extended Tips provide help while you work.

Gợi ý

Lời gợi ý thì cung cấp thông tin về các cái nút (biểu tượng) trên thanh công cụ. Để hiển thị lời gợi ý, để con trỏ còn lại trên cái nút đến khi tên nút xuất hiện.

Lời gợi ý cũng được hiển thị cho một số mục trên tài liệu, như tên của chương khi bạn cuộn qua tài liệu dài.

Biểu tượng Gợi ý

Tips are always enabled.


Gợi ý Mở rộng

Gợi ý Mở rộng thì cung cấp mô tả ngắn về các cái nút và lệnh. Để hiển thị một Gợi ý Mở rộng, bấm phím tổ hợp Shift+F1, sau đó chỉ tới một nút hay lệnh.

Biểu tượng Gợi ý

If you always want extended tips instead of tips, enable the extended tips on - LibreOffice - General.