Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Biểu tượng

Hình ký hiệu


Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ Hình ký hiệu, sau đó kéo trong tài liệu để vẽ hình.

Biểu tượng Ghi chú

Một số hình riêng có móc bạn có thể kéo để thay đổi các thuộc tính của hình. Con trỏ chuột sẽ trở thành hình bàn tay khi bạn di chuyển nó ở trên móc đặc biệt này.