Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Biểu tượng

Lọc

Đảo

Đảo ngược các giá trị màu sắc của ảnh màu, hoặc các giá trị độ sáng của ảnh mức xám. Áp dụng bộ lọc lần nữa để hoàn nguyên trở lại tình trạng gốc.

Biểu tượng

Đảo

Mịn

Làm cho mềm hay che mờ ảnh, bằng cách áp dụng bộ lọc kiểu qua thấp.

Biểu tượng

Mịn

Mài sắc

Mài sắc ảnh, bằng cách áp dụng bộ lọc kiểu qua cao.

Biểu tượng

Mài sắc

Bỏ nhiễu

Gỡ bỏ nhiễu khỏi ảnh, bằng cách áp dụng bộ lọc trung gian.

Biểu tượng

Bỏ nhiễu

Phơi quá

Mở hộp thoại để xác định tiến trình làm hỏng vì phơi quá. Làm hỏng vì phơi quá (solarization) tham chiếu đến một hiệu ứng có thể xảy ra khi chụp ảnh với quá nhiều ánh sáng. Các màu sắc bị đảo ngược bộ phận.

Biểu tượng

Phơi quá

Tham số

Ghi rõ cấp và kiểu hiệu ứng làm hỏng vì phơi quá.

Giá trị ngưỡng

Ghi rõ độ sáng theo phần trăm, hơn đó các điểm ảnh sẽ được làm hỏng vì phơi quá.

Đảo

Ghi rõ cũng có nên đảo ngược mọi điểm ảnh.

Hoá cũ

Mọi điểm ảnh được đặt thành giá trị màu xám của nó, sau đó các kênh màu lục và màu xanh được giảm theo số bạn ghi rõ. Kênh màu đỏ không thay đổi.

Biểu tượng

Hoá cũ

Độ hoá cũ

Xác định cường độ hoá cũ, theo phần trăm. Ở mức 0% bạn thấy giá trị màu xám của mọi điểm ảnh. Ở 100% chỉ kênh màu đỏ còn lại.

Bích chương hoá

Mở hộp thoại để xác định tổng số màu bích chương. Hiệu ứng này giảm tổng số màu sắc, để làm cho ảnh chụp hình như tranh sơn.

Biểu tượng

Bích chương hoá

Màu sắc bích chương

Ghi rõ tổng số màu sắc về đó ảnh sẽ bị giảm.

Nghệ thuật phổ biến

Chuyển đổi ảnh sang định dạng nghệ thuật phổ biến (Pop Art).

Biểu tượng

Nghệ thuật phổ biến

Nét than

Hiển thị ảnh dạng nét than. Các đường viền của ảnh được vẽ bằng màu đen, còn các màu sắc gốc bị thu hồi.

Biểu tượng

Nét than

Khắc nổi

Hiển thị hộp thoại để tạo hình khắc nổi. Bạn có thể chọn vị trí của nguồn ánh sáng ảo mà xác định kiểu bóng được tạo, và hình thức của ảnh khắc nổi.

Biểu tượng

Khắc nổi

Nguồn ánh sáng

Ghi rõ vị trị của nguồn ánh sáng. Dấu chấm đại diện nguồn ánh sáng.

Khảm

Nối lại một số nhóm nhỏ các điểm ảnh để làm vùng hình chữ nhật cùng màu. Càng lớn hình chữ nhật riêng, càng ít chi tiết trong ảnh.

Biểu tượng

Khảm

Độ phân giải phần tử

Xác định tổng số điểm ảnh cần nối lại để làm hình chữ nhật.

Rộng

Xác định độ rộng của mỗi gạch lát.

Độ cao

Xác định độ cao của mỗi gạch lát.

Hoàn thiện cạnh

Hoàn thện, hay mài sắc, các cạnh của đối tượng.