Sửa đổi Tài liệu

Chưa lưu thay đổi về tài liệu thì dấu sao « * » được hiển thị trong trường này trên Thanh Trạng Thái. Cũng vậy với tài liệu mới chưa lưu.