Chế độ chèn

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Để chuyển đổi chế độ, nhấn vào trường (trừ trong IDE của LibreOffice Basic, mà chỉ chế độ Chèn có hiệu lực). Nếu con trỏ nằm trong tài liệu văn bản, bạn cũng có thể bấm phím Insert (nếu có trên bàn phím) để chuyển đổi chế độ.

Chế độ

Kết quả

INSRT

Trong chế độ chèn, chuỗi văn bản mới được chèn ở vị trí con trỏ, văn bản nằm sau thì được dịch sang bên phải. Con trỏ hiển thị dạng đường nằm dọc.

OVER

Trong chế độ ghi đè, bất cứ văn bản tồn tại nào bị thay thế bằng chuỗi văn bản mới. Con trỏ hiển thị dạng đường đày nằm dọc.