Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Nhấn đôi vào trường này để mở hộp thoại Thu Phóng, trong đó bạn có thể điều chỉnh hệ số thu phóng hiện thời.

Mở trình đơn ngữ cảnh của trường này để chọn trong các hệ số thu phóng có sẵn.