Mã nguồn HTML

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Xem > Mã nguồn HTML

Mở trình đơn ngữ cảnh trong tài liệu HTML

Biểu tượng

Mã nguồn HTML


Trong chế độ Mã nguồn HTML, bạn có thể xem và chỉnh sửa các thẻ HTML. Lưu lại tài liệu theo định dạng tài liệu văn bản chuẩn (nhập thô). Gán một phần mở rộng « .html » hay « .htm » để xác định tài liệu có kiểu HTML.