Lựa chọn

Cho phép bạn chọn đối tượng trong tài liệu đang biên soạn.

Biểu tượng

Vùng chọn

Để chọn một đối tượng nào đó, nhấn vào nó bằng mũi tên. Để chọn nhiều đối tượng đồng thời, kéo một khung lựa chọn chung quanh các đối tượng. Để thêm mỗi đối tượng vào vùng chọn, ấn giữ phím Shift trong khi nhấn vào đối tượng.