Giá trị riêng biệt

Mở rộng câu lệnh lựa chọn của Truy vấn SQL trong cột hiện thời bằng tham số DISTINCT (riêng biệt). Vì vậy giá trị trùng xảy ra nhiều lần sẽ được liệt kê chỉ một lần.

Biểu tượng

Giá trị riêng biệt