Bí danh

Hiển thị hàng Bí danh trong phần bên dưới của ô xem thiết kế của cửa sổ Thiết kế truy vấn.

Biểu tượng

Bí danh