Hàm

Hiển thị hàng Hàm trong phần bên dưới của ô xem thiết kế của cửa sổ Thiết kế truy vấn.

Biểu tượng

Hàm