Chạy lệnh SQL trực tiếp

Trong chế độ SQL sở hữu, bạn có thể gõ lệnh SQL mà không được LibreOffice giải thích: chúng được gửi trực tiếp cho nguồn dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn không hiển thị các thay đổi này trong ô xem thiết kế, bạn không thể chuyển đổi về ô xem thiết kế.

Đối với SQL sở hữu, chuỗi SQL được chuyển trực tiếp tới hệ thống cơ sở dữ liệu đã kết nối, không cần LibreOffice ước lượng trước. Chẳng hạn, nếu bạn truy cập cơ sở dữ liệu thông qua giao diện ODBC, chuỗi SQL được gửi trực tiếp cho trình điều khiển ODBC mà xử lý nó.

Biểu tượng

Chạy lệnh SQL trực tiếp

Nhấn lại vào biểu tượng để trở về chế độ bình thường, trong đó các thay đổi củaThiết kế truy vấn mới được đồng bộ hoá với các thay đổi được SQL cho phép.