Hiện/ẩn ô xem thiết kế

Hiển thị ô xem thiết kế hay ô xem SQL của truy vấn.

Biểu tượng

Hiện/ẩn ô xem thiết kế