Thêm bảng

Trong hộp thoại Thêm bảng, hãy chọn những bảng cần thiết cho công việc hiện thời. Khi tạo một truy vấn hay trình diễn bảng mới, chọn bảng tương ứng đến đó truy vấn hay trình diễn bảng nên tham chiếu. Khi thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ, chọn những bảng giữa chúng bạn muốn xây dựng quan hệ.

Những bảng đã chèn sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng, bên trong cửa sổ thiết kế truy vấn hay quan hệ, cùng với danh sách các trường nằm trong bảng. Bạn có thể xác định kích cỡ và thứ tự cho cửa sổ này.

Để truy cập lệnh này...

Trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu, nhấn vào biểu tượng Bảng, sau đó chọn lệnh Chèn > Thiết kế bảng hay Sửa > Sửa


Bảng

Tên bảng

Liệt kê các bảng có sẵn. Để chèn bảng, chọn một bảng trong danh sách, sau đó nhấn vào cái nút Thêm. Bạn cũng có thể nhấn đôi vào tên bảng, để hiển thị một cửa sổ chứa các trường bảng, ở đầu của cửa sổ thiết kế truy vấn hay quan hệ.

Thêm

Chèn bảng được chọn hiện thời.

Đóng

Đóng hộp thoại Thêm bảng.