Xoá truy vấn

Xoá sạch truy vấn, và gỡ bỏ mọi bảng khỏi cửa sổ thiết kế.

Biểu tượng

Xoá truy vấn