Chạy truy vấn

Chạy truy vấn SQL rồi hiển thị kết quả. Chức năng Chạy truy vấn sẽ không lưu lại truy vấn.

Chức năng Chạy truy vấn cho phép bạn kiểm tra truy vấn. Khi bạn lưu lại truy vấn, nó được cất giữ trên trang thẻ Truy vấn.

Biểu tượng Gợi ý

Chọn lệnh Xem > Xem thử để chạy truy vấn từ thanh trình đơn của cửa sổ thiết kế truy vấn.


Biểu tượng

Chạy truy vấn