Nguồn dữ liệu của tài liệu hiện có

Trong bộ duyệt nguồn dữ liệu, chức năng này hiển thị bảng được liên kết đến tài liệu hiện thời.

Biểu tượng

Nguồn dữ liệu của tài liệu hiện có

Chọn lệnh Sửa > Trao đổi cơ sở dữ liệu để chọn bảng khác.